Privacyverklaring (AVG)

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Kostzewa communicatie + coaching
Koningsveld 5
4844 TR Terheijden
E-mailadres: communicatie@kostzewa.nl en coaching@kostzewa.nl
Website: www.kostzewa.nl

KvK: 69783012

Kostzewa communicatie + coaching verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email telefoon en app.

Persoonsgegevens
Kostzewa communicatie + coaching verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens; zoals emailadres en telefoonnummers
 • Bankrekeningnummer
 • Klantnummer
 • Factuurnummer

Doeleinden
Kostzewa communicatie + coaching verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden zoals:

 • Uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;
 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Facturatie;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan (uw) opdracht of overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Kostzewa communicatie + coaching hier gerechtvaardigde belangen bij heeft, zoals het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen – en ter verbetering – van haar diensten. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. Indien u uit eigen beweging, al dan niet op verzoek van Kostzewa communicatie + coaching persoonsgegevens aan Kostzewa communicatie + coaching verstrekt, geeft u daarmee toestemming dat Kostzewa communicatie + coaching deze gegevens verwerkt.

Intrekken toestemming
U heeft het recht om de verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (wettelijke bewaarplicht zoals de fiscale bewaarplicht).

Delen van persoonsgegevens met derden
Kostzewa communicatie + coaching verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaarduur van persoonsgegevens
Kostzewa communicatie + coaching zal persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd.

Uw rechten
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven en/of reclame. Dit kan u doen door te reageren via de website, mail of telefoon. Kostzewa communicatie + coaching zal de gegevens van betrokkenen daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website
Kostzewa communicatie + coaching maakt alleen gebruik van functionele cookies op haar website.

Beveiliging van vastgelegde persoonsgegevens
Kostzewa communicatie + coaching neemt de bescherming van uw gegevens in acht en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.